Vedtægter

Vedtægter for Fasterholt Borgerforening

§ 1: Foreningens navn er Fasterholt Borgerforening. Foreningen har hjemsted i Fasterholt og har adresse hos den til enhver siddende formand.

§ 2: Foreningens formål er at varetage byen og omegnes fælles interesser, samt at arbejde for byens og omegnes miljø og forskønnelse.

§ 3 stk. 1: Som medlem kan optages enhver, som har interesse i at støtte Fasterholt Borgerforening. Optagelse kan nægtes, når særlige grunde taler derfor, og to tredjedele af bestyrelsen taler for at afvise indmeldelsen. Nægtelsen skal dog såfremt den optagelsessøgende ønsker det, efterprøves af førstkommende ordinære generalforsamling.

§ 3 stk. 2: Indmeldelse sker ved betaling af kontingent, evt. via henvendelse til formanden.

§ 3 stk. 3: Udmeldelse finder automatisk sted, såfremt kontingentet ikke fornys, eller ved henvendelse til formanden.

§ 3 stk. 4: Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, der ikke opfylder de af medlemskabet flydende forpligtelser, eller som handler til skade til foreningen. Beslutningen kan appelleres til generalforsamlingen, der med en to tredjedel majoritet af de fremmødte træffer endelig afgørelse.

Medlemmer, der trods påkrav ikke betaler forfalden kontingent, slettes dog uden videre fra det pågældende regnskabsårs udløb.

§ 4: Kontingent fastsættes på generalforsamlingen, for det efterfølgende regnskabsår. Kontingentet dækker perioden fra generalforsamlingen til den følgende ordinære generalforsamling. Kontingentet opkræves sædvanligvis i måneden forinden generalforsamlingen.

§ 5 stk. 1: Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen. Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt i tiden; 1/1 – 28/2. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen efter behov og skal indkaldes, når mindst fem af foreningens fuldgyldige medlemmer skriftligt fremsætter kræv herom over for bestyrelsen, med angivelse af grund. I sidst nævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest seks uger efter begæringen herom.

§ 5 stk. 2: Indkaldelsen med angivelse af dagsorden, skal finde sted med tre ugers varsel, gennem annoncering eller opslag i byen.

§ 5 stk. 3: Mødeberettigede på generalforsamlingen er alle, der har et gyldigt medlemsbevis, erhvervet inden genrealforsamlingens afholdelse. Ved tvivlstilfælde kan generalforsamlingen kræve at se gyldigt medlemsbevis.

§ 5 stk. 4: Bestyrelsen er til enhver tid berettiget til at invitere ikke-medlemmer til at deltage på generalforsamlingen, disse er dog ikke stemme- og valgberettigede.

§ 5 stk. 5: Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal skriftligt være formanden i hænde, seneste syv dage inden generalforsamlingen.

§ 6: Dagsordnen for den ordinære generalforsamling skal som minimum indeholde følgende punkter:

1)      Valg af dirigent og referent.

2)      Bestyrelsens beretning for det forløbne år, herunder beretninger fra div. udvalg til godkendelse.

3)      Forelæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne år til godkendelse.

4)      Fastsættelse af kontingent.

5)      Behandling af indkommende forslag.

6)       Valg af bestyrelse.

7)      Valg af to suppleanter til bestyrelsen.

8)      Valg af revisor og revisorsuppleant.

9)      Eventuelt.

Under punktet eventuelt kan der ikke træffes beslutninger.

§ 7 stk. 1: Forhandlingerne på generalforsamlingen ledes af en dirigent, der vælges af forsamlingen, og som ikke må være medlem af bestyrelsen.

§ 7 stk. 2: Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpelt stemmeflerhed, med mindre andet følger af nærværende vedtægt.

§ 7 stk. 3: Hvert medlem har én stemme. Afstemningen skal når det beregnes finde sted skriftligt. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

§ 8 stk. 1:Bestyrelsen er foreningens daglige ledelse og repræsenterer foreningen i alle forhold. Bestyrelsen består af fem medlemmer, valgt på generalforsamlingen for to år ad gangen, og afgår skiftevis med tre og to medlemmer.

Valgbare til bestyrelsen er gyldige medlemmer. Genvalg kan finde sted. Afgår et bestyrelsesmedlem i utide, foretage suppleringsvalg på først komne generalforsamling, med mindre bestyrelsen derved bliver på mindre end tre medlemmer, i hvilket tilfælde bestyrelsen er berettiget til at supplere sig selv.

Bestyrelsen konstituerer umiddelbart efter generalforsamlingen sig selv, med formand, næstformand og sekretær. Formand og kasserer skal være myndige. Bestyrelsen træffer sine beslutninger ved simpelt stemmeflertal.

§ 8 stk. 2: Bestyrelsen kan nedsætte nødvendige udvalg til varetagelse af løbende eller enkeltstående opgaver.

§ 8 stk. 3: Bestyrelsen fastsætter selv sin dagsorden, og fører en protokol over sine forhandlinger og dispositioner. Køb og salg af fast ejendom skal godkendes af bestyrelsen og kan efterprøves på en generalforsamling.

§ 8 stk. 4: Suppleanter vælges for et år ad gangen.

§ 9: Foreningens regnskab og kontingent følger kalenderåret. Regnskabet skal før den ordnære generalforsamling være revideret af to revisorer, hvoraf mindst den ene skal være valgt blandt medlemmer uden for bestyrelsen. De af generalforsamlingen valgte revisorer kan til enhver tid forlange indsyn i foreningens regnskabsbilag og kassebeholdning, og skal gøre bestyrelsen opmærksom på eventuelle uregelmæssigheder i så henseende.

Kassereren indkasserer foreningens indtægter, og betaler de af bestyrelsen godkendte regninger. Kassereren fører kassebog over samtlige indtægter og udgifter, i en sådan form, at foreningens øjeblikkelige økonomiske stilling altid kan aflæses heri, og udarbejder foreningens årsregnskab.

§ 10: Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlige hæftelse for de af foreningen påhvilende forpligtelser.

§ 11: Ændringer af vedtægter kan ske på enhver generalforsamling, når mindst to tredjedele af de afgivne stemmer er for forslaget.

§ 12: Til foreningens opløsning kræves vedtagelse på en generalforsamling med to tredjedele majoritet, blandt samtlige medlemmer. Opnås denne majoritet ikke, er bestyrelsen berettiget til at indkalde til en ny generalforsamling, på hvilken oplæsningen kan vedtages med en majoritet på to tredjedele blandt de fremmødte medlemmer.

Ved foreningens opløsning besluttes, hvad der skal ske med en eventuel formue.

 

 

Disse vedtægter erstatter hidtidige vedtægter, vedtaget d. 3. marts, 1952 og ændret d. 30. marts 1977 og d.

25. februar 1982.

Revideret på generalforsamling d. 6. februar 2007 og verificeret på ekstraordinær generalforsamling

d. 14. februar 2007.