Generalforsamling - Fasterholt Borgerforening

Fra 27. september kl. 19:00 - Til 27. september kl. 21:30
Lokation: Fasterholt Forsamlingshus

Generalforsamling

Fasterholt Borgerforening, mandag d. 27. september 2021

kl. 19.00

 

1. Velkomst v./Dan Skovlyst.

2. Valg af dirigent og referent.

3. Bestyrelsens beretning for det forløbne år, herunder beretninger fra div. udvalg til godkendelse.

4. Forelæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne år til godkendelse v./Karina Kaas.

5. Fastlæggelse af kontingent.

6. Behandling af indkomne forslag.

7. Valg af bestyrelse.

På valg er følgende: Lukasz, Bjarne og Dan

Modtager genvalg: Dan

8. Valg af to suppleanter til bestyrelsen.

9. Valg af revisor og revisorsuppleant.

10. Eventuelt.